پروژه: تبیین نقش­ها و مسئولیت­های فردی و اجتماعی طلاب و راهکارهای هماهنگی بین نظام تعلیم و تربیت با آن نقش­ها

کارفرما: شورایعالی سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران

دسته بندی خدمت: پژوهش­ های کاربردیراهکارهای کاربردی سازی مبتنی بر فناوری اطلاعات

شرح:فرآیند کاربردی نمودن پژوهش­های علمی و رسیدن به راهکارهای عملیاتی، با مبادرت به طراحی فناوری، ایجاد یک سازمان، تدوین قوانین و مقررات و یا ترکیبی از این موارد تکامل می­ یابد. فناوری، سازمان و قوانین، ماهیتی سازوکاری و معطوف به اجرا دارند و به همین دلیل می­توانند به عنوان راهکار بکار برده شوند. در این پروژه با ترکیبی از فناوری و قوانین به راهکاری نزدیک شدیم که قابلیت برآوردن خواسته ­های سیاستگذاران، طلاب و دیگر پایگاه­های انتظار از نقش­ های طلاب را داشته باشد. سامانه­ های نرم­ افزاری به عنوان یکی از مصادیق فناوری به شمار می­روند که براساس قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سامانه، طراحی می­ شوند. بنابراین با توجه به تاکید بر کاربردی بودن نتیجه طرح، در صورت اهمیت نقش در نظام آموزش، یکی از راهکارهای ایجاد هماهنگی بین نقش­ها و نظام تعلیم و تربیت، می­تواند استفاده از یک سامانه نرم­افزاری آموزش باشد که در آن نقش و دیگر موجودیت­های مرتبط با آن وزن قابل توجهی دارند. در این پروژه به کمک تحلیل شی­ گرایی برونداد پژوهش در قالب یک مدل کلی از سامانه آموزش مبتنی بر نقش ارائه شده است تا در صورت نیاز، این مدل تکمیل شود و براساس آن طراحی و پیاده ­سازی صورت گیرد. 

سال انجام: 1398

کارگاه «سینما، پژوهش و علوم انسانی»
ظرفیت شناسی برای کاربردی سازی علوم انسانی
فهرست
باز کردن چت